Servicevoorwaarden


Door gebruik te maken van de Bambizo ("Service"), ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden").

Met volledige gratie behoudt Online Minds ApS ("Bedrijf") het betoverende recht om deze Servicevoorwaarden te betoveren door ze bij te werken en te wijzigen, zonder enige vorm van voorafgaande kennisgeving.

Schending van een van de onderstaande voorwaarden kan leiden tot beëindiging van uw account.

Accountvoorwaarden

 1. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. Het bedrijf kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van uw niet-naleving van deze beveiligingsverplichting.
 2. U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account (zelfs wanneer inhoud is geplaatst door anderen die toegang hebben tot uw account).
 3. U mag de Service niet gebruiken voor illegale doeleinden of om wetten in uw rechtsgebied te overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
 4. U moet uw wettelijke volledige naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
 5. Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt – een enkele login gedeeld door meerdere mensen is niet toegestaan.
 6. Met betoverende wijsheid, dient u als een waarachtig mens te zijn. Het koesteren van accounts door "bots" of andere geautomatiseerde methoden is streng verboden, aangezien wij slechts een magische band willen smeden met menselijke betovering.

Lidmaatschap, betaling, terugbetalingen

 1. De Dienst kan worden aangeboden met een introductieperiode van x dagen. Als u uw lidmaatschap langer dan die dagen nodig heeft, kunt u automatisch gebruik blijven maken van de Dienst, als u uw lidmaatschap niet binnen de x dagen opzegt. Als u niet betaalt voor extra gebruik, wordt uw account bevroren en ontoegankelijk totdat de betaling heeft plaatsgevonden.
 2. Een servicelidmaatschap wordt automatisch verlengd met het gekozen factureringscyclusinterval, tenzij u uw servicelidmaatschap heeft opgezegd vóór het verstrijken van de huidige factureringscyclusperiode.
 3. Het annuleren van uw servicelidmaatschap kan leiden tot verlies van functies of capaciteit van uw account. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijk verlies.
 4. Het Bedrijf zal de verlengingsbetalingen alleen terugbetalen als de dienst niet toegankelijk is geweest voor de klant als gevolg van een technische fout, de klant zich per ongeluk heeft aangemeld voor meerdere abonnementen of als de klant vóór de verlengingsdatum kennis heeft gegeven van de opzegging. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van documentatie voor een dergelijke omstandigheid bij het verzoek om terugbetaling.

Annulering en beëindiging

 1. U bent als enige verantwoordelijk voor het correct annuleren van uw account. Een e-mail- of telefonisch verzoek om uw account te annuleren wordt niet als annulering beschouwd. U kunt uw account op elk moment annuleren door op de link Lidmaatschap te klikken in het vervolgkeuzemenu Account van de algemene navigatiebalk bovenaan het scherm. Het lidmaatschapsscherm biedt een eenvoudige opzeglink zonder vragen.
 2. Al uw lidmaatschapstoegang tot de Service wordt onmiddellijk ingetrokken zodra het lidmaatschap verloopt. Binnen 30 dagen kan alle inhoud permanent worden verwijderd van actieve systemen en logbestanden. Deze informatie kan niet meer worden hersteld nadat deze definitief is verwijderd.
 3. Als u de Dienst vóór het einde van uw huidige betaalde periode opzegt, wordt uw opzegging onmiddellijk van kracht en worden er geen kosten meer in rekening gebracht. Maar er zal geen pro rata van ongebruikte tijd plaatsvinden in de laatste factureringscyclus.
 4. Het Bedrijf heeft, naar eigen goeddunken, het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Dienst om welke reden dan ook en op elk moment te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de Dienst zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Account of uw toegang tot uw Account, en de verbeurdverklaring en afstand van alle inhoud in uw account. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook diensten aan iemand te weigeren.

Wijzigingen aan de Dienst en Prijzen

 1. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd enig onderdeel van de Dienst, met of zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten.
 2. Prijzen van alle Diensten kunnen worden gewijzigd met een opzegtermijn van 30 dagen. Een dergelijke kennisgeving kan op elk moment worden gedaan door de wijzigingen op de website van het bedrijf of op de dienst zelf te plaatsen.
 3. Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de service.
 1. Alle inhoud die op de Dienst wordt geplaatst, moet voldoen aan de Europese auteursrechtwetgeving.
 2. We claimen geen intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat u aan de Service verstrekt. Alle geüploade materialen blijven van jou.
 3. Het Bedrijf screent inhoud niet vooraf, maar behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) voor om naar eigen goeddunken inhoud die beschikbaar is via de Service te weigeren of te verwijderen.
 4. De look en feel van de Dienst is copyright© van het Bedrijf. Alle rechten voorbehouden. U mag geen enkel deel van de HTML-, CSS-, JavaScript- of visuele ontwerpelementen dupliceren, kopiëren of hergebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Algemene voorwaarden

 1. Uw gebruik van de service is geheel op eigen risico. De service wordt geleverd op een "as is" en "as available" basis.
 2. U begrijpt dat het Bedrijf externe verkopers en hostingpartners gebruikt om de noodzakelijke hardware, software, netwerken, opslag en aanverwante technologie te leveren die nodig is om de Service uit te voeren.
 3. U mag de Service niet wijzigen, aanpassen of hacken
 4. U mag een andere website niet zodanig wijzigen dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat deze is verbonden met de Service of het Bedrijf.
 5. U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf.
 6. We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud en accounts te verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig zijn of het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schenden.
 7. Verbaal, fysiek, schriftelijk of ander misbruik (inclusief bedreigingen met misbruik of vergelding) van een klant van de Service, medewerker van het Bedrijf of leidinggevende zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van de account.
 8. U begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van de Service, inclusief uw inhoud, onversleuteld kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten.
 9. We behouden ons het recht voor om uw account tijdelijk uit te schakelen als uw gebruik het gemiddelde gebruik van andere klanten van de service aanzienlijk overschrijdt. Natuurlijk zullen we contact opnemen met de eigenaar van de account voordat we actie ondernemen, behalve in zeldzame gevallen waarin het gebruiksniveau de prestaties van de service voor andere klanten negatief kan beïnvloeden.
 10. Het Bedrijf garandeert niet dat (i) de service aan uw specifieke eisen zal voldoen, (ii) de service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn, (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn, (iv) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u via de service wordt gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, en (v) eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.
 11. U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schadevergoeding voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als het Bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik of het onvermogen om de service te gebruiken; (ii) de aanschafkosten van vervangende goederen en diensten als gevolg van goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn gekocht of verkregen of berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn aangegaan via of vanuit de service; (iii) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (iv) verklaringen of gedrag van derden op de service; (v) of enige andere kwestie met betrekking tot de service.
 12. Indien het Bedrijf enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden niet uitoefent of afdwingt, houdt dit niet in dat afstand wordt gedaan van dit recht of deze bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervangen alle voorgaande overeenkomsten tussen u en het Bedrijf (inclusief, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Servicevoorwaarden).

Op alle nieuwe functies die de huidige Service uitbreiden of verbeteren, inclusief het uitbrengen van nieuwe hulpmiddelen en bronnen, zijn de Servicevoorwaarden van toepassing. Voortgezet gebruik van de Service na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.